Designer: Joomla 3.2 Templates

Warunki udzielania chrztu św.

W naszej parafii chrzest udzielany jest w każdą I niedzielę miesiąca, a także w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz w Wielkanoc.

Chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej, gdzie należy złożyć odpowiednie dokumenty.

Dodatkowo dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się obowiązkowe spotkanie przedchrzcielne w piątek poprzedzający dzień chrztu. Spotkanie odbywa się w katedrze po Mszy św. o godz. 18.00

Jakie są warunki, by człowiek mógł zostać ochrzczony w naszej parafii:

a) miejsce zamieszkania (zameldowania)

* Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii
* osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię

b) metryka urodzenia

* przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC

c) zgoda rodziców

* przynajmniej jedno z rodziców musi pragnąć lub wyrazić zgodę na chrzest swojego dziecka

d) z{jcomments off}apewnienie o warunkach katolickiego wychowania

* rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego

* w przypadku, gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców

* w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka

Wymagane dokumenty:

* Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
* Metrykę ślubu kościelnego Rodziców Dziecka (jeśli ślub był zawarty w innej Parafii).
* Rodzice Chrzestni, jeśli są z innej Parafii, przedłożą zaświadczenia ze swojej Parafii, że są praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca lub matki chrzestnej (mogą być dostarczone w dniu chrztu).
* Rodzice Chrzestni stanu wolnego z naszej Parafii przedłożą ostatnie świadectwo z katechizacji szkoły średniej lub zawodowej. (Młodzież szkolna - poświadczenia od katechety, że uczęszcza na religię.)
* Karteczki z odbytej spowiedzi rodziców dziecka i rodziców chrzestnych (mogą być dostarczone w dniu chrztu).

 
 

Przypominamy kilka uwag duszpasterskich dotyczących sakramentu chrztu świętego:


a. Dzieci winny być chrzczone w parafii zamieszkania rodziców. Tylko dla słusznej przyczyny rodzice mogą wybrać inną parafię, ale taka decyzja wymaga uprzedniej zgody obydwu proboszczów (por. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego, nr 197). Obecnie często się zdarza, że adres zameldowania rodziców jest inny niż miejsce ich faktycznego zamieszkania.


b. Rodzice winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. To zadanie może spełniać tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych". „Dwoje", a nie dwóch czy dwie.


c. Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. „małżeństwo na próbę”, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej (por. Prawo Partykularne Kościoła Sosnowieckiego, nr 200)


d. Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu. Zgodnie z Kan. 874 §2 KPK funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickich wspólnot eklezjalnych, które nie mogą być chrzestnymi. Dyrektorium Ekumeniczne w nr 98a zaznacza, że „opierając się na chrzcie wspólnym, jak też ze względu na więzy rodzinne lub przyjacielskie, osoba ochrzczona, która przynależy do innej wspólnoty eklezjalnej, może być dopuszczona jako świadek chrztu, ale tylko razem z chrzestnym katolickim”. Warunkiem jest więc już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka. W parafialnej księdze ochrzczonych w rubryce ojciec chrzestny lub matka chrzestna w takiej sytuacji przekreśla się słowo „chrzestny" - „chrzestna" i wpisuje się słowo „świadek".


e. Wyjątkiem od powyższej zasady są osoby należące do Kościoła Prawosławnego. Ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem Katolickim i Kościołami Prawosławnymi, dla słusznej przyczyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika, pod warunkiem jednak wystarczającego zapewnienia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli (por. Dyrektorium Ekumeniczne, nr 98b).

Tuesday the 22nd. Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.